الناز انصاری نویسنده در سایه | بهترین راوی هر زندگی کسی است که آن زندگی را زیسته باشد. شما بهترین راوی زندگی خود هستید و این حرفه ماست که روایت شما را ثبت و به نسل‌های بعدی می‌رساند.سایه‌نویس: الناز انصاری. گروه نویسندگان در سایه. استخدام سایه‌نویس. استخدام نویسنده زندگی‌نامه.

کتاب می‌ماند