پادکست بیوگو

Biogoo Podcast

در شماره نهم از پادکست بیوگو، شنونده داستان زندگی ناخدا جمال‌الدین دهواری خواهید بود. او یکی از بازماندگان لنج صیادی سراج است که در فروردین ۱۳۹۴ به دست دزدان دریایی سومالی افتاد.
ناخدا جمال و همسرش پروین، راوی زندگی به تاراج رفته خود و ماهیگیرهایی هستند که نه فقط سفره کوچک‌شان، که جان و زندگی‌شان در تور عظیم کشتی‌های چینی صید ترال گرفتار شده است.
این زندگینامه، گزارش یک تاراج است.

The eighth episode of Biogoo podcast is dedicated to Friedrich Nietzsche, A man whose doubt of the existence of god shifted the history of thoughts. He was first stunned by a god who tormented his father when he was only 5. He took the pain in the whole steps of his path to the Truth and at the end he declared: “there is no Truth, only interpretations”...

کاری از گروه نویسندگان در سایه

خدمات ما

Our Services

زندگی‌نامه شخصی

زندگی‌نامه شخصی

تاریخچه کسب و کار

تاریخچه کسب و کار

داستان کوتاه مبتنی بر زندگی‌نامه

داستان کوتاه مبتنی بر زندگی‌نامه

یادنامه

یادنامه

رمان مبتنی بر زندگی‌نامه

رمان مبتنی بر زندگی‌نامه

پادنامه

پادنامه

Personal Biography

Personal biography

A Biography Based Novel

A biography based novel

Company History

Company history

Festschrift

Festschrift

A Biography Based Short Story

A biography based Short story

Podcast Transcript

Podcast Transcript

خدمات ما

Our services

داستان کوتاه

داستان کوتاه

یادنامه

یادنامه

تاریخچه کسب‌و‌کار

تاریخچه کسب‌و‌کار

زندگینامه شخصی

زندگینامه شخصی

پادنامه

پادنامه

رمان

رمان

Personal Biography

Personal biography

A Biography Based Short Story

A biography based Short story

Company History

Company history

A Biography Based Novel

A biography based novel

Festschrift

Festschrift

Podcast Transcript

Podcast Transcript

قرارداد با تضمین منافع دو طرفه

قرارداد با تضمین منافع دو طرفه

ارتباط با مشتری در تمام مراحل

ارتباط با مشتری در تمام مراحل

امکان ویرایش پس از تحویل

امکان ویرایش پس از تحویل

تحویل به موقع

تحویل به موقع

Countersigned Contract

Countersigned contract

Along With You All The Time

Along with you all the time

Revisable Afterwards

Revisable afterwards

Right On Time

Right on time

قرارداد با تضمین منافع دو طرفه

قرارداد با تضمین منافع دو طرفه

ارتباط با مشتری در تمام مراحل

ارتباط با مشتری در تمام مراحل

امکان ویرایش پس از تحویل

امکان ویرایش پس از تحویل

تحویل به موقع

تحویل به موقع

Countersigned Contract

Countersigned contract

Along With You All The Time

Along with you all the time

Revisable Afterwards

Revisable afterwards

Right On Time

Right on time

Search